MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

News & KM / ข่าวสารและความรู้

IQC's Certificate and Usage Report

IQC's Certificate and Usage Report

ไฟล์ใบรับรองคุณภาพน้ำยาทดสอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และบันทึกการใช้ รอบ 2/65

Attached File / เอกสารแนบ

Certificate of Analysis IQC K500 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 90
Certificate of Analysis IQC K1500 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 38
Certificate of Analysis IQC M250 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 46
Certificate of Analysis IQC M500 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 52
Certificate of Analysis IQC M750 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 44
Certificate of Analysis IQC M1500 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 47
Certificate of Analysis IQC Mo150 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 46
Certificate of Analysis IQC Mo450 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 45
Certificate of Analysis IQC THCA25 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 55
Certificate of Analysis IQC THCA75 2-65
Filetype: .pdf
Filesize: 0.12 Mb
Download: 62
แบบบันทึกการใช้IQC 2-65
Filetype: .xls
Filesize: 0.03 Mb
Download: 92
BACK