MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

News & KM / ข่าวสารและความรู้

แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 รอบที่ 2

แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 รอบที่ 2

สำนักยาและวัตถุเสพติดขอความร่วมมือจากสมาชิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน link ดังนี้

ด้านยา

แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยา

 

ด้านวัตถุเสพติด

แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านวัตถุเสพติด

 

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 

BACK