MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

PT Register
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

ด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง

รหัสแผนงาน:
S6401R1
วันที่รับสมัคร:
27 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2564
วันที่ส่งข้อเสนอแนะ/แก้ไขรายงานฉบับร่าง:
30 มิถุนายน 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2564
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ