MENU PT LOGIN PT REGISTER
ลืมรหัสผ่านกดด้านล่าง

Forgot Password ?

ด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง

ความถี่ในการจัด :
1 รอบต่อปี
รหัสแผนงาน:
S6601R1
วันที่รับสมัคร:
29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566
วันที่ส่งตัวอย่าง:
กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ส่งผลการทดสอบ:
31 มีนาคม 2566
รายงานฉบับสมบูรณ์:
กรกฎาคม 2566
อัตราค่าบำรุง:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ